Efterkrigstidens Eskilstuna

Efterkrigstidens Eskilstuna - Ur ett hållbarhetsperspektiv


Arbete på gång i lokalen(Fotograf: Arto Virta FAiE 2014)


Vi kommer att i första steg se på företagsstrukturen under tiden 1945-1970. Nästa steg handlar om Eskilstunakrisen från 1970 fram till högskolans och Svealandsbanans etablering under 1990-talet. Vad orsakade krisen och vad gjorde kommunen, näringslivet, länsstyrelsen, regering och riksdag och den genom Bergslags och stålkrisen skapade Bergslagsdelegationen och dess referensgrupp i Eskilstuna för att göra något åt de grundläggande problemen?


Hur kan vi se på detta idag genom hållbarhetsperspektiv?


Besök på biblioteket

(Fotograf: Arto Virta FAiE 2014)


Oscar Nilsson arkivarie på Eskilstunastadsarkiv tillsammans med gruppen på Eskilskällan.